İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2019-06 Genelge Değişikliği Hk. (2010/6)

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/81-00125                                                         Denizli, 14/01/2019
Konu: Genelge Değişikliği Hk. (2010/6)

 

SİRKÜLER

(DEVYRD/ 2019-06)

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, 2010/6 sayılı "Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında şirketler ile İşbirliği Kuruluşlar üyeleri tarafından yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlere ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine (TTM) ilişkin giderler desteklenmektedir.

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 11.01.2019 tarihli yazıda; mezkur Tebliğ çerçevesinde destek başvuru sürecinin sadeleştirilerek evrak yükünün ve bürokrasinin azaltılması amacıyla "Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge” nin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının yürürlükten kaldırılmış olduğu ve ilgili mevzuat değişikliğinin 04.01.2019 tarihinde uygun görülerek onaylandığı belirtilmektedir. Bu değişikliğe istinaden, desteklenecek şirketlerin faal olmasını tevsiken ibrazı istenen "yurt içi şirkette istihdam edilen en az bir kişiye ait son altı aya dair Aylık Prim Hizmet Bildirgesinin sunulması ve vergiye konu ticari işlemlerinin bulunması” gerekliliği ortadan kaldırılmıştır.

Söz konusu değişiklik kapsamında üzerlerinde değişiklik yapılan Genelge'nin EK-1, EK-4 ve EK-5 belgeleri ile mevzuat metninin güncel haline T.C. Ticaret Bakanlığı resmi internet adresinden ( http://www.ticaret.gov.tr ) ulaşılabilmekte olup, ayrıca ekte de sunulmaktadır.

Bilgileriniz ve gereği rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ekler :

1) Güncel Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

2) EK-1

3) EK-4

4) EK-5