İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-37 ÖNEMLİ DUYURU - Devlet Destekleri Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2018/318-735 Denizli, 02/04/2018

Konu: ÖNEMLİ DUYURU - Devlet Destekleri Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2018 - 37)

Sayın Üyemiz,

İlgi:a) 02.03.2018 tarih 2018/24 sayılı sirkülerimiz.

b) 12.03.2018 tarih 2018 / 29 sayılı sirkülerimiz.

c) 22.03.2018 tarih 2018 / 36 sayılı sirkülerimiz.

Bilindiği üzere, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracat desteklerine ilişkin mevzuatlarda yapılan değişikliklerle "KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulmasıve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması" düzenlemesinin getirildiği ve başvuru süreçlerine ilişkin bilgiler ilgi'de kayıtlı sirkülerlerimizle duyurulmuştu.

Ekonomi Bakanlığından alınan 29.03.2018 tarihli yazıda: 01 Nisan 2018 tarihi itibariyle uygulamasına geçilecek olan yeni usule ilişkin olarak "temsil ve ilzam yetkilerinin” belirlenmesi hususunda bazı tereddütlerin gözlemlendiği belirtilerek aşağıda yer alan açıklamalara yer verilmiştir;

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Limited Şirketlerde yönetim ve temsile ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 623 üncü maddesinde; "şirketin yönetimi ve temsilinin şirket sözleşmesi ile düzenleneceği ve söz konusu sözleşme ile yönetimin ve temsilin, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebileceği ve en azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerektiği ve müdürlerin, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkili oldukları" kurala bağlanmıştır. Anılan Kanun'un "Temsil yetkisinin kapsamı, sınırlandırılması” başlıklı 629 uncu maddesinde yer alan "Müdürlerin temsil yetkilerinin kapsamına, yetkinin sınırlandırılmasına, imzaya yetkili olanların belirlenmesine, imza şekli ile bunların tescil ve ilanına bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin ilgili hükümleri kıyas yolu ile uygulanır” yolundaki düzenleme kapsamında 6102 sayılı Kanun'un Anonim Şirketlerde temsil yetkisinin kapsam ve sınırlarının düzenlenmiş olduğu 371 inci maddesine bakıldığında; şirketi temsile yetkili olanların şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukuki işlemleri, şirket adına yapabilecekleri ve bunun için şirket unvanını kullanabilecekleri hususunun düzenlenmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, İmza Sirkülerinde temsile yetkilidir ifadesinin yer aldığı durumlarda, söz konusu yetki ile kurum/kuruluşun amacına ve işletme konusuna giren hukuki işlemlerin kurum/kuruluş adına yapılabileceği ifade edilmiş ise temsil ve ilzama yetkili ibaresinin bulunması gerekmemektedir.

Aynı yazının devamında; 01 Nisan 2018 tarihi itibariyle uygulamasına geçilecek yeni usule ilişkin olarak: Devlet destekleri başvurularında şirket yetkililerinin evrakları e-imza ile imzalayabilmeleri için, imza yetkisinin kurum/kuruluşun imza sirkülerinde yer alması ve kurum/kuruluşu bağlayıcı nitelikte olduğunun belirtilmesi gerektiği de ifade edilmektedir.

Ayrıca, "İmza sirküleri dışında ibraz edilecek yetki devri / vekaletname gibi belgelerin işleme alınmayacağı, kurum/kuruluşların imza sirkülerini güncellemeleri gerektiği'' önemle vurgulanmaktadır.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter