İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-119 Bulgaristan Varışlı Taşıtlara Yönelik İşlemler

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10096-10707              Denizli, 18/12/2018

Konu: Bulgaristan Varışlı Taşıtlara Yönelik İşlemler

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-119)

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 84/5 maddesinde "Transit rejiminin uygulamasında ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi eşyanın taşınmasına ilişkin olarak Müsteşarlıkça belirlenecek özel hükümler saklıdır. Müsteşarlık, transit eşyanın cinsine, niteliğine ve taşımanın özelliğine göre veya Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, bu Bölümdeki madde hükümlerine bağlı kalmaksızın transit rejimine ilişkin düzenlemeler yapılması konusunda yetkilidir” hükmünün yer aldığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, gerek Kapıkule gerekse Kapitan Andreevo sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılarak buralarda oluşan TIR kuyruklarının önüne geçilebilmesi için 18.12.2018 tarihi itibariyle bitki karantinası ve veteriner kontrollerine tabi eşya hariç olmak üzere, ülkemiz çıkışlı olan ya da ülkemiz üzerinden Ortak Transit Rejimi ve TIR Karnesi kapsamında taşınan ve Bulgaristan varışlı olan eşyayı taşıyan taşıtların yalnızca Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli kara hudut kapısını kullanarak çıkış yapmalarının uygun bulunduğu bildirilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter