İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-114 Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10107-10599                                                   Denizli, 30/11/2018
Konu: Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

 

S İ R K Ü L E R

(UYG / 2018-114)

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan "Askıya alma ve üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının” ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda, Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı iletilmektedir.


Söz konusu yazıda devamla, Avrupa Birliği yada Türk firmalarınca 01.07.2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste, ekte yer almakta ve anılan ürünlere ilişkin itirazların, Bakanlıklarına en geç 10.12.2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.


Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olması gerekmekte olup, başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.


Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı ithalat Tebliği'nin 7'nci kısım 2'nci bölümünün incelenebileceği, listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, firmaların GTİP lerden ziyade tanımları inceleyip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapmalarının önemli olduğu da ayrıca belirtilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek : Yeni Görüşülen Ürün Listesi (43 Sayfa)