İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-113 Makine Sektörü URGE Proje Duyurusu

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10037-10584                Denizli, 29/11/2018
Konu: Makine Sektörü URGE Proje Duyurusu

 

S İ R K Ü L E R

(URGE / 2018-113)

Sayın Üyemiz,

"2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Ekonomi Bakanlığımızın destekleri ve Birliğimiz organizatörlüğünde Denizli makine sanayicileri sektörel kümelenme projesinin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Söz konusu proje ile, aynı iş kolunda faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli firmaların, uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması ve sürdürülebilir ihracat hedeflerine ulaşması hedeflenmektedir.

Projenin adımları aşağıda kısaca özetlenmiştir:

1) İhtiyaç Analizi: Makine sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın bir araya gelmesi ile oluşturulacak kümelenme çalışmasında, ilk adım, katılımcı firmalarımızın mevcut durum ve hedeflerinin uzman ve bağımsız bir kurum tarafından incelenerek, gelişime açık iyileştirme alanlarının belirlenmesi ve hem üretim, hem pazarlama hedeflerinin gerçekleştirilmesi için destek alanlarının belirlenmesidir.

2) Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları: İhtiyaç analizinin tamamlanmasının ardından, belirlenen alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunularak, katılımcı firmalarımızın hem pazarlama alt yapısı hem de teknik destek altyapısı açısından gerekli eksiklerini tamamlanması hedeflenmektedir. Eğitim ve danışmanlık konuları, İnovasyon, Yalın Üretim, Maliyet Yönetimi, Kurumsallaşma ve Risk Analizi gibi çeşitli alanları kapsamaktadır.

3) Yurt Dışı Pazarlama Programları: Katılımcı firmalarımızın hedef pazarları doğrultusunda, ilgili ülkeye yönelik alım heyeti, ticaret heyeti ve yurt dışı fuar katılımı gibi çeşitli faaliyetler düzenlenerek, firmalarımızın ihracat hedeflerini gerçekleştirmesine katkı sağlamaktır. Hedef pazarlara yönelik ikili görüşme programları (ticaret ve alım heyetleri) planlanacaktır.

Ekonomi Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında düzenlenmesi planlanan proje kapsamında katılımcı firmalarımız eğitim, danışmanlık ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri için %75 teşvik desteğinden yararlandırılacaktır, bahse konu faaliyetler için %25'lik teşvik harici kısım ise, proje faaliyetine katılan firmalar arasında paylaştırılacaktır. Projeye yalnızca sermaye şirketleri dâhil olabilmektedir. (Bu kapsamda mevzuat gereği şahıs şirketleri yararlanamamaktadır.)

KATILIM ŞARTLARI:

· Makine sektöründe faaliyet gösteren orta ölçekli üretici/marka olmak (KOBİ'ler önceliklidir),

· DENİB (Denizli İhracatçılar Birliği) üyesi olmak,

· İşbirliği kuruluşları tarafından yürütülen başka bir UR-GE projesinde eş zamanlı yer almamak,

· İş birlikteliğine açık olmak ve proje süresince faaliyetlere aktif katılım sağlamak.

Yukarıda belirtilen yeni projeye katılmak üyelerimizin "Katılımcı Şirket Talep Yazısı” formunu en geç 24 Aralık 2018 Pazartesi gününe kadar Birliğimiz Uluslararası İlişkiler ve URGE Şubesine teslim etmeleri gerekmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK : Proje Başvuru Formu