İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-112 Çeşitli Konular

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10079-10578                                                   Denizli, 29/11/2018
Konu : Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-112)

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) Tohumluk İhracatı

2) Asma Yaprağı

3) Rusya Federasyonu Etkinlik Takvimi

4) Güncellenen OFAC Listesi

5) Rusya Federasyonu-Güncel BGH Gümrük İdaresi Listesi

6) Tayland Helal Toplantısı

7) TSE Laboratuvarlarının Katar Bayındırlık İdaresi Tarafından Onaylanması

8) Rusya Federasyonu Etiketleme Uygulaması

9) Erteleme / Türkiye-Ürdün Yatırım Forumu

10) Sanayi İşbirliği Projeleri

 

1) Tohumluk İhracatı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; İhracat 96/31 sayılı ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin Tebliğ çerçevesinde tohumluk ihracatında ön izin işlemleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütüldüğü, diğer taraftan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)'nden alınan bir yazıda; 553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun çerçevesinde ekli listede yer alan bitki cinsi ve çeşitlerine ait tohumlukların tek üreticisi ve satıcısının TİGEM veya TİGEM tarafından resmi olarak yetki verilen kişi ya da firmalar olduğu, başka bir kişi ya da firmanın TİGEM'den resmi izin almadan tohumluk üretimi veya satışı yapmasının suç teşkil ettiği ifade edilmekte olup, bu bağlamda kuruluşlardan izin alınmadan söz konusu ürünlerin ihracatına izin verilmemesi talep edilmektedir.

EK : Liste

 

2) Asma Yaprağı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Avrupa Birliği (AB) nezdinde gerçekleştirilen muhtelif mevzuat değişiklikleri kapsamında, 669/2009/EC sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden ve 885/2014/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü yürürlükten kaldıran, pestisit kalıntılarının bulaşma riski nedeniyle hayvansal menşeli olmayan bazı gıdaların belirli üçüncü ülkelerden ithalatında özel şartların getirilmesine dair 2018/1660/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 08 Kasım 2018 tarihli ve L 278 sayılı nüshasında yayımlanmış olduğu, bir örneğinin ekte iletildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu düzenleme ile ülkemiz menşeli asma yaprağı ithalatı özel şartlara tabi kılınmış, asma yaprağı ihracatından önce uygunluğunun onaylanması için numune alınması ile analizi de içerecek şekilde resmi kontrole tabi tutulması ve tüm sevkiyatlara Tüzüğün Ek 2'sinde yer alan ve menşe ülkedeki ilgili otorite tarafından doldurulacak sağlık sertifikasının eşlik etmesi gibi hususlar hükme bağlandığı bildirilmektedir.

Ülkemiz menşeli asma yaprağındaki pestisit maksimum kalıntı limiti (MRL) değerlerinin tespitine ilişkin düzenlemelere yer verilen mezkûr Tüzük, 08 Aralık 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacağı ifade edilmektedir.

EK : Tüzük Metni

 

3) Rusya Federasyonu Etkinlik Takvimi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları bir yazıya atfen; 2018 yılı Aralık ayında ve 2019 yılı içerisinde Rusya Federasyonu'nda gerçekleştirilecek ticari ve ekonomik nitelikteki fuar, forum, konferans ve zirve gibi etkinliklere ilişkin güncel tablo ilişikte iletilmektedir.

EK : Etkinlik Takvimi

 

4) Güncellenen Ofac Listesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden aldıkları bir yazıya atfen; ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC)'nin, ABD dış politikası ve ulusal güvenlik hedefleri çerçevesinde, yabancı ülke ve rejimlere, ABD tarafından terörist sayılan gruplara, uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına, kitle imha silahlarının yayılmasıyla ilgili faaliyetlerde bulunanlara, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine zarar verenlere karşı ekonomik ve ticari yaptırımların yürütülmesi ve uygulanmasından sorumlu olduğu hatırlatılmakta ve bu çerçevede, 16.10.2018 tarihinde ekte ismi bulunan 16 kuruluş ve 4 bankanın, hissedarları İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı bulunan ve Yoksulların Gönüllü Teşkilatı adıyla faaliyet gösteren Besiç-e Mostefazan olduğu gerekçesiyle OFAC listesine alındığı bilgisi edinildiği, adı geçen kuruluşların listeye eklenmesi sonucunda, bu kuruluşların ABD'de bulunan tüm varlıkları veya ABD'li kişilerin kontrolü altında bulunan varlıkları bloke edilecek ve bu durumun OFAC'a bildirileceği, ayrıca bu kurumlarla etkileşimde bulunan kişilerin veya finansal hizmet sunan kurumların da OFAC listesine alınmasının ve ABD yaptırımlarıyla karşılaşmasının mümkün olacağı, bu itibarla, OFAC listesinin güncel olarak aşağıda yer alan web adresinden takip edilmesinin önem arz ettiği belirtilmektedir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırım kararları ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olduğu, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanması zorunlu olduğu, buna mukabil, ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmadığı ancak ABD yaptırımlarının sınır aşan etkiye sahip olması nedeniyle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşların dolaylı olarak yaptırımlardan etkilenme olasılığının bulunduğu bildirilmektedir.

OFAC : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181016.aspx

EK : Güncellenen Ofac Listesi

 

5) Rusya Federasyonu-Güncel BGH Gümrük İdaresi Listesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden aldıkları yazıya atfen; ülkemiz ile Rusya Federasyonu (RF) arasında 18.09.2008 tarihinde imzalanan "Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol” ve diğer tamamlayıcı protokollerle hayata geçirilen ‘Basitleştirilmiş Gümrük Hattı' (BGH) kapsamında faaliyet gösteren Rus giriş ve beyan gümrük idarelerinin güncel listesi iletilmektedir.

RF Giriş Gümrük İdaresi

RF Gümrük Beyanında Bulunulacak İdareler

Merkez Gümrük Genel Müdürlüğü

Kaluga Gümrüğü Kaluga Gümrük Noktası

Bransk Gümrüğü

Kaluga Gümrüğü Obninsk Gümrük Noktası

Obninsk Gümrük Noktası OTO-TK N.2

Troebortnoye TIR Geçiş Noktası

Kursk Gümrüğü Krupetski Gümrük Noktası

Smolensk Gümrüğü Stabninsk Gümrük Noktası

Bryansk Gümrüğü Aleksandrovski Gümrük Noktası

Bryansk Gümrüğü Novozıbkovski OTO-TK N.2 Gümrük Noktası

Merkez Gümrük Genel Müdürlüğü

Smolensk Gümrüğü Stabninsk Gümrük Noktası

Bryansk Gümrüğü

Novıye Yurkoviçi TIR Geçiş Noktası

Tuapse Limanı

Krsnodar Gümrüğü Tuapse Gümrük Noktası

Vnukovo Havalimanı

Vnukovo Gümrüğü (Havayolu ile gelen mallar)

Kuzey - Osetya Gümrüğü

Kuzey Kavkasya Elektronik Gümrüğü Kuzey

Verhniy Lars TIR Geçiş Noktası

Kavkasya Gümrük Noktası (Elektronik Deklarasyonu Mrkz)

Rostov Gümrüğü Azov Gümrük Noktası

Novorossiysk Limanı

Novorossiysk Gümrüğü Novorossiysk Gümrük Noktası

(Elektronik Deklarasyonu Merkezi)

 

6) Tayland Helal Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda, Bangkok Ticaret Müşavirliğinden alınan ve bir örneği ekte yer alan yazı ve eklerine atıfla; "Uluslararası Helal 2018 Fuarı”nın 14-16 Aralık 2018 tarihleri arasında Bangkok/Tayland'da gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

EKLER Bangkok Ticaret Müşavirliği Yazısı, Thailand Halal Assembly 2018 Kapak Yazısı, Agenda, Brochure, Exhibitor Form

 

7) TSE Laboratuvarlarının Katar Bayındırlık İdaresi Tarafından Onaylanması

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü kanalıyla, Katar Bayındırlık İdaresi'nden (Public Works Authority - Ashghal) ulaşan malumata atıfla; Türk Standartları Enstitüsü Laboratuvarları'nın Ashghal Kalite ve Güvenlik Departmanı tarafından Ashghal projeleri için test yapabilen bağımsız onaylı yurtdışı laboratuvarlar arasına dahil edildiği belirtilmektedir.

Buna göre, yapılabilecek testler, test metodları ve test merkezi bilgilerini içeren sirküler ekte yer almaktadır.

EK : Sirküler

 

8) Rusya Federasyonu Etiketleme Uygulaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan aldıkları bir yazıda; 15.11.2018 tarihinde Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi'nce düzenlenen "Ürünlerin Etiketlenmesi” konulu toplantıya katılım sağlandığı ifade edilmekte olup, toplantıda bahsi geçen ürünlerin Rusya Federasyonu'na girişinde uygulanacak etiketlemeye ilişkin hazırlandığı belirtilen bilgi notu ekte iletilmektedir.

EK : Rusya Federasyonu Etiketleme Uygulaması Bilgi Notu

 

9) Erteleme / Türkiye-Ürdün Yatırım Forumu

İlgi: 14.11.2018 tarih ve 10506 (2018-107) sayılı sirküler

İlgi'de kayıtlı yazımızda, DEİK/Türkiye-Ürdün İş Konseyi tarafından 27 Kasım 2018 tarihinde İstanbul'da, T.C. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ve Ürdün Haşimi Krallığı Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tariq Hammouri'nin teşrifleriyle Türkiye-Ürdün Yatırım Forumu düzenleneceği bildirilmişti.

Bu defa, DEİK'den alınan yazıda, söz konusu forumun Sayın Bakanların yoğun çalışma takvimleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğinin ve yeni tarih belli olduğunda bilgilendirmenin yapılacağı belirtilmektedir.

 

10) Sanayi İşbirliği Projeleri

T.C. Denizli Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kanı alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Bu faaliyetler doğrultusunda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yapılan düzenleme ile "yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri", ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Kanunu'ndan istisna tutulduğu ifade edildiği; bu çerçevede; "4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesinin 1.fıkrasının (u) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri (Sanayi İşbirliği Projeleri - SİP) nde uygulanacak usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenmiş ve "Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”, 16.08.2018 tarihli ve 30511 sayılı Resmi Gazete'de 36 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yayımlandığı; ayrıca, bu konuda Sanayi Bakanlığı tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi vermek amacıyla da "Sanayi ve Teknoloji Katılım Rehberi" hazırlandığı bildirilmektedir. Söz konusu rehbere Sanayi Bakanlığı web sitesinden ulaşılabilmektedir.

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanunun 3.maddesinin 1.fıkrasının (u) bendine istinaden "Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar"a tabi olarak gerçekleştirilecek olan güvenlik, izleme, gözlem, kontrol, yazılım, bilişim, haberleşme, tespit ve takip, enerji iletim ve dağıtım, arama ve sondaj, altyapı, tıbbi cihaz, elektronik sistem, raylı sistem ve demiryolu araçları vb, ihtiyaçlar başta olmak üzere yenilik, yerlileşme, ve teknoloji transferi içeren mal ve hizmet alımı işlerinde muhtemel yüklenici olabileceği ifade edilmektedir.

 

Bilgileriniz ve gereği önemle rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter