İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-106 Elektronik Tebligat Sistemi

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10068-10508                                                  Denizli, 14/11/2018
Konu: Elektronik Tebligat Sistemi

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-106)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, 18.05.2017 tarih ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20 nci maddesi ile 3.6.2018 tarihli ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ‘Elektronik Ortamda Tebliğ' başlıklı 40/A maddesi eklendiği bildirilmektedir.

Anılan düzenleme ile Ticaret Bakanlığı'nın görev alanı kapsamındaki tebliğlerin, Maliye Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde kurulan teknik altyapı kullanılarak elektronik ortamda yapılabilmesi, elektronik ortamda yapılan tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı, Bakanlığın tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapacakları ve tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hususların düzenlendiği ifade edilmektedir.

Söz konusu düzenlemeye ek olarak, 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel Tebliği (Elektronik Tebligat Sistemi) (sıra No:1) ile Ticaret Bakanlığı'nın görev alanı kapsamında yapılacak tebliğlerin elektronik ortamda tebliğ edilmesine imkân sağlanmış olup elektronik tebligatı sistemine ilişkin teknik çalışmalar tamamlanarak sistem 05.11.2018 tarihinde gerçek ortamda devreye alındığı belirtilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter